Showing all 5 results

این شرکت با توجه به شناخت بازار و ایجاد ارتباط مناسب با پتروشیمی ها امکان تهیه و عرضه صادراتی انواع کودهای شیمیایی از مبادی ایران و روسیه را دارد.

fertilizers

DAP

fertilizers

NPK

fertilizers

Sulphur

fertilizers

Urea