Urea

کود اوره گرانول یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی CO(NH2)2 با شکل ظاهري سفید رنگ و گرانوله می باشد که به طور گسترده به عنوان کود نیتروژنی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد. حدود 90 درصد تولید جهانی اوره مصرف کشاورزي دارد و داراي بالاترین مقدار نیتروژن در میان کودهاي جامد نیتروژنی است.

اوره در خاك، هیدرولیز شده و به آمونیاك و دي اکسید کربن تجزیه میگردد. آمونیاك حاصل از این فرایند، توسط باکتریهاي موجود در خاك به نیترات اکسیده میشود و در نتیجه میتواند توسط گیاه جذب گردد. کود اوره به میزان زیادي محلول در آب است و از آنجا که توزیع و انتشار شکل گرانولی کود اوره راحت تر انجام می شود لذا بر نوع پریل آن ارجح است.

Category: