NPK

کود NPK یا کود کامل را می توان یکی از کود های پرکاربرد در کشاورزی دانست که به سبب داشتن سه عنصر مهم و حیاتی نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) در ترکیبات خود برای رشد و پرورش محصولات کشاورزی و گیاهان مختلفی استفاده می شود. این کود گرید های مختلفی داشته که باعث شده برای تمامی گیاهان بر اساس شرایط خاک کاربردی باشد

Category: